P o z v á n k a   na  Valnou hromadu


Správní rada TJ LTC Poděbrady tímto svolává řádnou Valnou hromadu
na neděli dne 5. března 2017 od 17.00 hod. do klubovny na tenise.
Pořad jednání:
1. Zaháiení
2, Volba orgánů valné hromady
3. Schválení programu VH
4. Kontrola usnesení z VH za rok 20l6
5. Zpráva o činnosti za rok 2016
6. Zpráva o hospodaření za rok  2016
7, Zpráva revizní komise za rok 2016
8. Diskuse
9. Návrh plánu činnosti na rok 2017
10. Návrh rozpočtu vč. finančních poplatků na rok 2017
11. Členská základna - vyřazeni a přihlášky nových členů
12. Elektronická rezervace dvorců
13. Volba nového člena Správní rady
14, Informace o schválených Stanovách TJ LTC dle nového občanského zákoníku
15. Diskuse
16, Zpráva mandátové komise
17. Zpráva návrhové komise - Usnesení
18. Závěr
Termín úhrady finančních poplatků pro rok 2017 ie stanoven nejpozději do 7. 4.2017
a lze je hradit bezprostředně po Valné hromadě po jejich schválení.

Finanční poplatky je možno uhradit na účet č, 501583339/0800 s uvedením ďata narození jako
variabilní symbol a příjmení člena nebo v hotovosti v úředních hodinách sekretariátu (út, čt).

 

Těšíme se na Vaši hojnou účast na Valné hromadě.

 

S pozdravem

 

Ing.Vladimír Vrchota
předseda Správní rady
TJ LTC Poděbrady

 

© LTC Poděbrady