Usnesení z Valnéhromady

konané dne 5. března 2017

 

Valná hromada

 

A. Schvaluje

1. Orgány valné hromady

řídící VH: Václav Zítko

zapisovatel: Václav Zítko

ověřovatel Zápisu: Pavel Bažant

2. Volbu komisí

mandátová: Jiřina Pohořálková, Radka.Vrchotová

návrhovou: Pavel Bažant, Milan Herda ml.

3. Program valné hromady

4. Změnu členské základny:

4.1. Nové členy: celkem v počtu 29 členů

4.2. Nové členy-čekatelé: celkem v počtu

4.3. Ukončené členství: celkem v počtu 10 členů.

4.4. Ukončené členství-čekatelé: celkem v počtu členů-čekatelů

Konkrétní jména viz příloha

4.5. Celkový počet členů k 1.1.2017: 296 (z toho 121 mládež)

5. Zprávu o činnosti TJ LTC za rok 2016

6. Zprávu o hospodaření TJ LTC za rok 2016

7. Rámcový plán činnosti na rok 2017 vč. termínové listiny na rok 2017

8. Finanční rozpočet na rok 2017

9. Finanční poplatky pro rok 2017

10. Nového člena SR: Milan Herda ml. (místo M.Vrbenského)

11. Odměňování při dobrovolných brigádách: 1 hodina = 1 kredit

12. Zákaz kouření v budově a ostatních prostorách s výjimkou vymezeného prostoru.

 

B. Bere na vědomí

1. Informaci o splnění usnesení z valné hromady konané v roce 2016

2. Zprávu revizní komise k hospodaření a řídící činnosti Správní rady za rok 2016 včetně jejich závěrů.

 

C. Ukládá vedení TJ LTC

1. Projednat veškeré podnětné náměty, které zazněly v diskusi a zaujmout k nim stanovisko na nejbližším zasedání.

2. Zabezpečit činnost TJ LTC v roce 2017 ve smyslu schváleného rámcového plánu činnosti, termínové listiny a finančního rozpočtu.

3. Zprovoznit přetlakovou tenisovou halu na další 9.sezónu do termínu 16.10.2017.

4. Dokončit registraci nových Stanov schválených v roce 2016 i změnu názvu na zapsaný spolek.

 

D. Ukládá sekretariátu TJ LTC:

1. Zajistit plán činnosti a akce dle schválené termínové listiny na rok 2017

2. Pravidelně aktualizovat webové stránky a Facebook TJ LTC Poděbrady.

3. Zajistit další kooperaci s Městskou realitní, a.s. při zajišťování údržby v roce 2017

a dalších letech.

5. Připravit termínovou listinu na zimní halovou sezónu 2017/2018.

 

 

Toto usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy.

Počet členů – voličů: 175 členů

Počet přítomných: 21 členů, tj. 12% účast

 

V Poděbradech dne 5. 3. 2017

Příloha č. 1: členská základna – stavy a jmenovitý přehled za rok 2016

 

Zpracoval: Václav Zítko

Pavel Bažant

 

Ing. Vladimír V r c h o t a

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady

 

 

 

 

 

 

© LTC Poděbrady